Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

kamykowata
08:49
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
kamykowata
08:49
0046 fc5d 400
Reposted fromniente niente viaiammistake iammistake
kamykowata
08:48
5967 5fb9 400
Reposted fromseriouslox seriouslox viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
kamykowata
08:48
2555 77c4
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiammistake iammistake
kamykowata
08:46
Reposted fromFlau Flau viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
kamykowata
08:46
Reposted fromFlau Flau viasm0k1nggnu sm0k1nggnu
kamykowata
08:44
5853 4005 400
Reposted fromslodziak slodziak viakrajes1993 krajes1993
kamykowata
08:44
6057 bc74 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viastill-breathing still-breathing
kamykowata
08:44
9776 b5b9 400
Reposted frompiehus piehus viastill-breathing still-breathing
kamykowata
08:44
7414 74f3
kamykowata
08:44
purpose
Reposted frommajkey majkey viaThe1995 The1995
kamykowata
08:43
3407 5ae6 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaThe1995 The1995
kamykowata
08:43
4110 af6d 400
Reposted fromowca owca viakrajes1993 krajes1993
kamykowata
08:42
1003 8ea5 400
kamykowata
08:40

February 22 2019

kamykowata
20:02
Dotąd nie potrafiłam pojąć, jak te wszystkie zdradzane kobiety mogą nadal być ze swoimi mężczyznami, choć doskonale zdają sobie sprawę, że istnieje jeszcze ta trzecia. W tamtym momencie to do mnie dotarło. Chodzi o potrzebę akceptacji. Gdy ukochany mężczyzna wyznaje kobiecie, że ją zdradził, ale wciąż coś do niej czuje, ona chwyta się tego, co powiedział po "ale", i cieszy się, że nie została porzucona. Że ma wybór. Ja wybrałam rozstanie, bo wiedziałam, że w przeciwnym razie stanę się jego niewolnicą. Będę na każde skinienie, będę walczyć o jego atencję, o miłość, zrozumienie (...).
— Alicja Sinicka - "Winna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
kamykowata
19:59
2671 ae82 400
Reposted frompampunio pampunio viaLookrecja Lookrecja
kamykowata
19:59
7971 9b85 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLookrecja Lookrecja
kamykowata
19:59
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaLookrecja Lookrecja
19:58
0011 4cdb 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaLookrecja Lookrecja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl