Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

kamykowata
15:29
2786 1092 400
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabukazla bukazla
kamykowata
15:28
1057 a764 400
Reposted fromsoSad soSad viamyfuckingreality myfuckingreality
kamykowata
15:28
1586 5b7b 400
Reposted fromnyaako nyaako viablubra blubra
kamykowata
15:28
1756 8c2c 400
Reposted frommeem meem viamyfuckingreality myfuckingreality
kamykowata
15:28
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
kamykowata
15:27
4558 79b8 400
kamykowata
15:27
siadając na najobrzydliwszym fotelu w tramwaju.
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaftmo ftmo

July 20 2017

14:19
0880 37ce 400
Reposted fromclitoris clitoris viazuckerente zuckerente
kamykowata
14:18
kamykowata
14:18
2880 91fd 400
Reposted fromexistential existential viazuckerente zuckerente
kamykowata
14:18
5556 3188 400
Reposted fromniewychowana niewychowana viagosiuuaam16 gosiuuaam16
kamykowata
14:18
4367 4b26 400
Reposted fromvertige vertige viapralina pralina
kamykowata
14:17
2360 1ac1 400
kamykowata
14:17
kamykowata
14:14
0900 2736 400
Reposted fromPoranny Poranny viaBucefal Bucefal
kamykowata
14:13
kamykowata
14:11
9340 e1a8 400
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viabukazla bukazla
kamykowata
14:10
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viabukazla bukazla

July 15 2017

kamykowata
19:23
Każdy z nas przeżył jakąś wielką stratę (...). wiemy, jak to jest, gdy świat rozpada się na kawałki. ale wiemy też, że można go poskładać na nowo.
— Bogna Ziembicka
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszmay szmay
kamykowata
19:22
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl