Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

kamykowata
21:20
5749 4cba 400
kamykowata
21:19
0636 18f8 400
Reposted frommaliwa maliwa viaIzzy721 Izzy721
kamykowata
21:18
Wydarzenia i spotkania, które zmieniają twoje życie, pojawiają się w najbardziej niespodziewanych momentach.
— Andrew Matthews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIzzy721 Izzy721
21:18
0432 5d7f 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafckit fckit
kamykowata
21:18
kamykowata
15:57
2598 3bad 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar

September 17 2017

20:58
5969 e13f 400
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viabakteria bakteria
kamykowata
20:52
0919 84cf 400
This lock can be opened with 1 lock ... no matter which one
Reposted fromomnistuss omnistuss viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
kamykowata
20:50

August 21 2017

kamykowata
21:43
Serce to nie cholerne puzzle. Kiedy ktoś zabierze Ci jakieś elementy, zastąp je nowym. Obraz nie będzie gorszy. Ba, może być nawet o wiele lepszy.
— Lizz Murphy
Reposted frompensieve pensieve viaavooid avooid
kamykowata
21:43
7731 1c66 400
Reposted fromdailylife dailylife viaavooid avooid
kamykowata
21:42
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix viaphilomath philomath
21:42
0438 bf1c 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
kamykowata
21:37
0879 5f5e 400
Léon
Jean Reno & Natalie Portman
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
21:37
0264 e93c 400

spragnione:

edit

Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath
kamykowata
21:36
0986 fd81 400
„{Młodzi terapeuci] obawiają się, że pacjenci, którym starają się pomóc, zorientują się, iż ci nie są od nich zdrowsi emocjonalnie, nie mają lepszego doświadczenia społecznego, nie są bardziej świadomi swojej indywidualności, bardziej inteligentni czy wolni od psychopatologii. Na szczęście dla nas wszystkich nie ma żadnych dowodów na to, że aby udzielić innym pomocy psychologicznej, samemu trzeba być wzorem zdrowia psychicznego (czy jakimkolwiek innym). Po to, by trenować sportowca, sam trener nie musi być doskonałym sportowcem. Podobnie terapeuta, aby pomóc klientowi, nie musi być bardziej dojrzały, normalny czy zadowolony z życia. Co więcej, jak zauważył Ralph R. Greenson (1967), jest wysoce prawdopodobne, że osoba, która miała poważne problemy emocjonalne, będzie lepszym terapeutą. Klinicysta, który nie doświadczył osobiście cierpień psychicznych ryzykuje, że nie będzie dostatecznie empatyczny wobec swoich klientów."
Nancy McWilliams, "Psychoterapia Psychoanalityczna"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kamykowata
21:36
Żyjemy w klatce ze złudzeń na swój temat. Tak naprawdę życie polega na ich stopniowym odrzuceniu. Na tym polega wolność.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:36
Jestem wolny. Wolny od nadmiaru planów. I pragnień.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
Getto, w którym żyję, jest gettem moich ograniczeń i złudzeń.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
kamykowata
21:35
Ręka dająca nigdy nie jest pusta.
— Krzysztof Krauze
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl