Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

kamykowata
13:08
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viaoutofmyhead outofmyhead

February 22 2017

kamykowata
15:24
Reposted fromniinoir niinoir viaNaja Naja
kamykowata
15:22
0630 f4f3 400
Reposted fromlaluna laluna viapelnaradosci pelnaradosci
kamykowata
15:21
Reposted fromjasminum jasminum viastonerr stonerr
kamykowata
15:20
4286 4fee 400
Reposted frompersempre persempre viagamila gamila
15:20
3821 0cd3 400
Reposted fromwestwood westwood vialittledina littledina

February 21 2017

kamykowata
00:17
7273 fa7c 400
"Ości" 13
kamykowata
00:17
7318 84af 400
no właśnie, dlaczego ?
kamykowata
00:16
3368 5718 400
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaunmadebeds unmadebeds
kamykowata
00:16
4014 41ba 400
Reposted from1985 1985 viainsanelife insanelife

February 20 2017

kamykowata
16:28
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viajethra jethra
kamykowata
16:28
2836 17ad 400
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viamyszkaminnie myszkaminnie
kamykowata
16:28
9766 528a 400
Reposted frommslexi mslexi viamyszkaminnie myszkaminnie
kamykowata
16:27
8101 cc60 400
Reposted fromzulu zulu viainsanelife insanelife
16:27
9401 0dba 400
Reposted fromAgnik Agnik viajethra jethra

February 19 2017

kamykowata
16:05
Reposted fromdfw777 dfw777 vialexxie lexxie
kamykowata
16:04
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viaever ever
kamykowata
16:04
9221 46c1 400
Reposted fromBalladyna Balladyna viajustfeel justfeel
kamykowata
16:03
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAnilorak18 Anilorak18
kamykowata
16:03
2215 a16e 400
Reposted fromgosciunew gosciunew viaobnoxious obnoxious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl